Checked nhiều giá trị của checkbox plugin advanced custom fields

Checked nhiều giá trị của checkbox plugin advanced custom fields khi sử dụng plugin  advanced custom fields mình đã sử dụng checkbox field và cần làm cho khách hàng ở ngoài trang chủ được phép lựa chọn field đó nó khiến tối mất 1 chút […]